PLATAFORMES DE SERVEIS CIENTìFIC-TèCNIC

Plataforma de Genòmica i Transcriptòmica

Laboratori de Genòmica

Personal tècnic

Elena Serrano
E-mail: eserrano@santpau.cat / sequenciacio_ir@santpau.cat

Funcions

 • Seqüenciació de pròxima generació: genotipat complet del transcriptoma, RNA-Seq, Ampli-Seq, xip-Seq, la seqüenciació d’amplificació i la seqüenciació i identificació de microorganismes.
 • Seqüenciació capil·lar: anàlisi de mutacions, identificació de microorganismes i validació de línies cel·lulars.
 • Anàlisi de fragments: inestabilitat de microsatèl·lits, la pèrdua de heterozigositat en estudis de condicions patològiques, la detecció de mutacions i la Genotipificació, la quantificació del nombre de còpies de gens, estudis de metilació i estudis de polimorfismes associats amb estats de malaltia.

Equipament

 • Ion Torrent S5 Next Generation Sequencing System.
 • Ion OneTouch (TM) System.
 • 3130xl Genetic Analyzer capillary electrophoresis sequencer.

Laboratori de Transcriptòmica

Personal tècnic

Sandra Camino
E-mail: SCamino@santpau.cat / transcriptomica@santpau.cat

Funcions

 • Hibridació i anàlisi de Affymetrix microarrays.
 • Perfils d’expressió d’ARN i micro-ARN en condicions normals i en malalties i tractament.
 • Pèrdua d’heterozigositat, anàlisi del nombre de còpies i la detecció de mutacions en tot el genoma.
 • Vinculació i estudis d’associació de tot el genoma.
 • PCR en temps real quantitativa (l’expressió gènica, la discriminació al·lèlica). Avaluació de la qualitat d’àcid nucleic.
 • Quantificació d’àcids nucleics (Bioanalyzer, Nanodrop).

Equipament

 • Affymetrix array platform (upgrade 7G).
 • Real time quantitative PCR ABI 7900HT (384-well plates and TLDA).

Subvencions

 • IRHSCSP. “Affymetrix Microarrays System”. Cofinançament: FEDER.
 • IRHSCSP. “Real time quantitative PCR ABI Prism 7000”. IF02/3693. Cofinançament: FEDER.
 • IRHSCSP. “DNA genetic analyzer and protein arrays platform for the Genomics and Proteomics area of the Technical Laboratory for scientific and technical support”. IF07/3675-1. Cofinançament: FEDER.

Formularis

Formulari Servei Genòmica

Formulari Servei Transcriptòmica

Darrera actualització: 13 de juny de 2019