INFORMACIó CORPORATIVA

Certificacions de l’ Institut

El Sistema de Gestió Integrat implantat a l’Institut, seguint les Polítiques de Qualitat i de la R+D+i, configura l’evidència de que els nostres processos i activitats es desenvolupen segons els estàndards d’excel·lència exigits per les normatives implementades.

Política de Qualitat
Política_R+D+I

Certificació de Gestió de l’R+D+i com a conformitat del Sistema de Gestió Integrat amb la norma UNE 166002:2021

La certificació evidencia la correcta gestió de la Unitat de Transferència i Innovació (UTI) i la qualitat del suport que ofereix als grups de recerca de l’IIB Sant Pau. Amb la implantació d’aquest sistema de gestió, la UTI ha aconseguit:

  1. Sistematitzar i integrar les seves activitats de R+D+i a la gestió general de la institució.
  2. Planificar, organitzar i controlar les activitats de R+D+i així com, el portfoli que genera.
  3. Establir procediments d’interacció amb altres departaments per la correcta gestió de R+D+i.

La certificació inclou com a abast les àrees estratègiques de l’Institut i els seus programes transversals.

La certificació es emesa per la entitat certificadora AENOR, revisable anualment i es renova cada tres anys.

Certificat del Sistema de Gestió de l’I+D+i

NORMES DE CORRECTA FABRICACIÓ DE MEDICAMENTS DE TERÀPIA AVANÇADA A LA SALA BLANCA (NCF-MTA)

La fabricació de medicaments de teràpia avançada a la Sala Blanca de l’Institut s’autoritza per a medicaments de recerca en ús humà, concretament per a “limfòcits T diferenciats adults, autòlegs, de sang perifèrica, expandits i transduïts mitjançant un vector lentiviral”, en el marc d’un projecte de teràpia gènica.

La certificació és emesa per part de l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS

Certificació de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments de Teràpia Avançada a la Sala Blanca.

 


NORMA UNE-EN ISO 9001:2015 A LES PLATAFORMES DELS SERVEIS CIENTÍFIC-TÈCNICS

El Sistema de Gestió evidencia la qualitat dels productes i/o serveis proporcionats per les Plataformes dels Serveis Científic-tècnics de l’Institut, impulsant un procés de millora continuada orientada a l’excel·lència.

La certificació es revisa anualment i es renova cada tres anys, mitjançant auditories realitzades per una Entitat Certificadora acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

L’abast actual de certificació inclou les següents activitats de prestació de serveis de suport en l’àmbit de la recerca mèdica:

  • Servei d’Experimentació Animal.
  • Servei de Cultius Cel·lulars.
  • Instal·lació Radioactiva.
  • Plataforma de Genòmica i Transcriptòmica.
  • Plataforma de Citometria.
  • Plataforma de Microscòpia Confocal.
  • Plataforma Biobanc i Immunohistoquímica.
Certificació ISO 9001 en las Plataformes dels Serveis Cientificotècnics.

 


NORMES DE BONA PRÀCTICA CLÍNICA (BPC) A LA UNITAT DE FASE I DEL CENTRE D’INVESTIGACIÓ DE MEDICAMENTS (CIM-Sant Pau)

La certificació evidencia que els Assajos Clínics de la Unitat de Fase I del CIM-IR Sant Pau es porten a terme complint les Normes de Bona Pràctica Clínica vigents a la Unió Europea, així com els aspectes establerts al document: Requisits Tecnicosanitaris de les Unitats de Fase I.

La certificació és emesa per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Certificació de Bones Pràctiques Clíniques en el Centre d’Investigació del Medicament- CIM IR Sant Pau.

Per més informació podeu contactar amb la Unitat de Qualitat de l’Institut.

Darrera actualització: 03 de juliol de 2023

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació