Avís legal i Política de Privacitat

Informació legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el contingut d’aquesta pàgina web https://www.recercasantpau.cat/ (d’ara endavant, la “Web”) pertany a FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU (FIRHSCSP), amb domicili social al carrer Sant Quintí, número 77-79, 08041, de Barcelona (Espanya) i amb CIF núm. G-60.136.934. El present avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés, la navegació i l’ús de la següent pàgina web https://www.recercasantpau.cat/, que la FIRHSCSP, posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Per tant, l’accés a la mateixa implica l’adquisició de la condició d’usuari i amb això, l’acceptació de les condicions d’ús de la web. En cas de desacord amb les condicions, ha d’abstenir-se de l’ús del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb la FIRHSCSP.

Contingut i ús

La visita a la pàgina web per part de l’usuari haurà de fer-se de manera responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la FIRHSCSP. El lloc web proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

L’ús de qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per la FIRHSCSP, a la web o als seus continguts.

L’entitat es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Contacte

La FIRHSCSP posa a la disposició dels usuaris diferents vies de contacte a la seva web. L’ús de la informació personal rebuda a través de les diferents adreces de correu electrònic disposades a l’efecte de comunicació amb la FIRHSCSP està subjecta a la seva Política de Privacitat. En cap cas la mera comunicació implica la contractació amb la FIRHSCSP.

Responsabilitats i garanties

La FIRHSCSP declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament de la web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, la FIRHSCSP no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

 • La continuïtat i disponibilitat dels continguts.
 • L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
 • L’absència de virus i/o altres components nocius.
 • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de la FIRHSCSP.
 • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, la FIRHSCSP no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc web s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es realitzi de manera diligent.
 • L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
 • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
 • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

La FIRHSCSP podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. En conseqüència, la FIRHSCSP no serà, en cap cas, responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o de la interrupció en el funcionament del lloc web. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, la FIRHSCSP comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), la FIRHSCSP es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Política d’enllaços

La FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Política de propietat intel·lectual i industrial

La FIRHSCSP és el titular en exclusiva dels drets relatius a la seva pàgina web i les seves xarxes socials, per això, tots els continguts, el disseny gràfic i els codis que formen part d’ https://www.recercasantpau.cat/ són de titularitat exclusiva de la FIRHSCSP. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts, ni tan sols encara que se citin les fonts, tret que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de la FIRHSCSP.

La FIRHSCSP no concedeix cap autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de la FIRHSCSP. Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. La FIRHSCSP es reserva el dret d’exercitar enfront de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Clàusula de protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa els usuaris que les seves dades seran incorporades al Registre d’Activitats de Tractament titularitat de la FIRHSCSP amb la finalitat de gestionar les sol·licituds dels usuaris.

En compliment amb la normativa vigent, la FIRHSCSP l’informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb la sol·licitud requerida.

Així mateix, les dades es tractaran de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que la FIRHSCSP es compromet a adoptar totes les mesures tècniques i de seguretat raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes o no veraces.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com renunciar al consentiment prestat per al tractament d’aquests. La petició s’haurà de dirigir al següent correu electrònic dpo_ir@santpau.cat adjuntant document identificatiu. 

Per a més informació us podeu adreçar, al web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/index.html i/o en l’Agencia Española de Protección de Datos, https://www.aepd.es/es .

L’ús de cookies

El lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica usada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que la FIRHSCSP no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte aquests continguts.

En tot cas, la FIRHSCSP es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Reserva del dret a modificar el present avís legal

La FIRHSCSP es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a qualsevol canvi o novetat normativa, per motius tècnics, per canvis en els serveis oferts per la FIRHSCSP o per decisions estratègiques de l’entitat. En aquests casos, s’avisaran en la present pàgina web amb antelació prudencial els canvis que es vagin a produir i s’indicarà a partir de quan començaran a tenir plens efectes.

Si l’usuari no està conforme amb els canvis, haurà de deixar d’utilitzar el lloc web. La utilització del lloc web després de la realització dels canvis suposarà l’acceptació dels mateixos pels usuaris.

Nul·litat

Si alguna de les presents disposicions es considerés nul·la, invàlida o inaplicable, aquesta disposició (o la part que es declari nul·la, invàlida o no aplicable) quedarà invalidada, sense que això afecti la validesa i l’aplicabilitat de les disposicions restants.


Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament:  Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FIRHSCSP)

Finalitats del tractament:

 • Pàgina web informativa.
 • Gestió de consultes a través de correu electrònic.
 • Gestió de processos de selecció.
 • Accés a l’àrea privada INTRANET.
 • ·Gestió de les donacions rebudes.

Legitimació del tractament

 • Consentiment exprés de l’interessat.
 • Execució d’un contracte.
 • Interès legítim pel tractament de dades.
 • Compliment d’obligacions legals.

Conservació de les dades

 • Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb les finalitats recollides, sempre que l’interessat no revoqui el seu consentiment, així com per al compliment de les obligacions legals.

Destinataris

 • Les dades personals recopilades a través del lloc web no es transferiran a tercers. Sens perjudici d’aquells tercers que prestin serveis a l’IR amb la finalitat de tramitar sol·licituds formulades pels interessats.

Drets dels interessats

 • Accés, rectificació, oposició, supressió (‘dret a l’oblit’), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

Llocs web:

Pàgina web principal: https://www.recercasantpau.cat/

Informació addicional

 • Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a les clàusules annexes que es troben a continuació.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que s’estableix en els arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”), pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem dels següents extrems.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat a través de la pàgina web i en qualssevol altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte del Registre d’Activitats de Tractament titularitat de Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb domicili situat al carrer Sant Quintí, núm. 77-79 de Barcelona, 08041, Espanya i correu electrònic dpo_ir@santpau.cat

La FIRHSCSP compta amb diferents perfils en les principals xarxes socials d’Internet.

Els usuaris, en unir-se a la pàgina de la FIRHSCSP consenten el tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. La FIRHSCSP tindrà accés a la informació pública del perfil de l’usuari, podrà realitzar publicacions en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en el seu perfil així com realitzar actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari. De la mateixa manera, la FIRHSCSP podrà utilitzar aquests perfils per a informar els seus usuaris de temes que consideri del seu interès, fins i tot a través de comunicacions personals i individuals mitjançant els canals establerts per les referides xarxes socials.

En aquest sentit, la FIRHSCSP es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors, o persones que realitzin comentaris a través de les seves xarxes socials. Sense perjudici que, d’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la FIRHSCSP s’exoneri de qualsevol mena de responsabilitat derivada qualsevol tipus de continguts publicats pels usuaris i seguidors en les seves xarxes socials.

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:

 • Dades identificatives: Nom i cognoms.
 • Dades de contacte: Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
 • Dades d’Internet. Usuari i contrasenya INTRANET.
 • Dades del CV: Dades acadèmiques i/o professionals
 • Dades financeres: Número de compte.
 • Qualsevol altra informació o dades que decideixis incloure en el teu CV.

Per què i per a què tractem les teves dades?

Depenent de les finalitats necessitarem tractar unes dades o uns altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

 • La pàgina web és totalment informativa sobre les activitats de la FIRHSCSP. Les dades poden ser tractats per a respondre a les sol·licituds d’informació sobre aquestes activitats.
 • La recollida i el tractament automatitzat de dades que es realitza a través del formulari d’accés a la INTRANET de FIRHSCSP es recol·lecta a fi de verificar la seva identitat.
 • La recollida i el tractament de dades que es realitza a través de la secció ‘Borsa de Treball’ es recol·lecta a fi d’estudiar la possibilitat de treballar amb nosaltres.

Les dades personals que s’obtinguin a través de qualsevol dels canals de la pàgina web formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT) titularitat de la FIRHSCSP. Aquest s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que s’estableix al RGPD; la FIRHSCSP ha adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit.

S’informa l’usuari de la possibilitat de retirar el seu consentiment en el cas que s’hagi atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament precedent basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

 • Consentiment exprés per part dels usuaris en l’enviament de comunicacions a qualsevol de les adreces electròniques de domini: @santpau.cat exposades en la pàgina web i/o números de telèfon.

Així mateix, per a l’enviament de currículums per a aquells que estiguin interessats a treballar per a la FIRHSCSP.

 • Aplicació de mesures contractuals per a l’accés a la INTRANET de la FIRHSCSP.
 • Aplicació de mesures precontractuals i/o eventualment contractuals en el marc d’una possible relació laboral amb els usuaris que presentin les seves candidatures als futurs processos de selecció de la FIRHSCSP
 • Interès legítim en relació amb les següents finalitats:

Elaboració de perfils mitjançant la navegació en la pàgina web per part dels usuaris.

L’interès legítim de la FIRHSCSP consisteix a poder garantir que la nostra pàgina web romangui segura, així com ajudar-nos a comprendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els nostres serveis.

Totes les accions es realitzen amb la finalitat de millorar el nivell de satisfacció dels usuaris i assegurar una experiència única de navegació.

 • Compliment d’obligacions legals per a prevenció del frau, col·laboració les amb Autoritats Públiques i/o eventuals reclamacions de tercers.

Quant temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici que la conservació resulti necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions; sempre que ho permetés la legislació aplicable.

La FIRHSCSP es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar-les degudament en les nostres bases de dades.

Els currículums vitae seran conservats com a màxim durant un any des de l’inici del procés de selecció. En el cas que l’interessat vulgui exercir algun dret sobre protecció de dades s’haurà de posar en contacte a través del correu electrònic: dpo_ir@santpau.cat

A quins destinataris es comuniquen les teves dades?

De manera general, la FIRHSCSP, no cedirà dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions en què les mateixes es puguin cedir a col·laboradors que prestin serveis a la FIRHSCSP, amb la finalitat de tramitar sol·licituds formulades pels usuaris o interessats. En aquests casos, ens assegurem que els destinataris respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per a protegir les dades personals.

La FIRHSCSP, procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’entitat. Els tercers amb els quals FIRHSCSP contracta tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de protecció de dades vigent.

En aquells casos en què la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà allò estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

La FIRHSCSP comunica dades a proveïdors externs, com a encarregats de tractament, per dur a terme determinats serveis:

 • Els donatius efectuats a l’entitat es gestionen a través de l’entitat bancària CAIXABANK.

On s’emmagatzemen les dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen a Espanya (Barcelona), dins la Unió Europea (UE). Per garantir un nivell de protecció suficient de les que s’enviïn a tercers països que no pertanyin a la UE, la FIRHSCSP prendrà les mesures tècniques i organitzatives suficients.

Quins drets t’assisteixen i com els pots exercir?

Podeu adreçar les vostres comunicacions i exercitar els vostres drets mitjançant una comunicació escrita al següent correu electrònic: dpo_ir@santpau.cat

En virtut del que estableix la normativa de protecció de dades pots sol·licitar:

 • Dret d’accés: pots demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi a les teves dades personals.
 • Dret de supressió i oblit: pots sol·licitar l’eliminació, previ bloqueig, de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-te a que se segueixin tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basen únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals. Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades, pots presentar una reclamació a l’autoritat competent en protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i la veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades facilitades a través de qualsevol mitjà de comunicació, exonerant la FIRHSCSP de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta als formularis que empleni.

La FIRHSCSP no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera la FIRHSCSP de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per la FIRHSCSP, sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes a ella.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les dades personals?

La FIRHSCSP ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Per això, la FIRHSCSP no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest. sistema electrònic, motivades per causes alienes a la FIRHSCSP; de retards o bloquejos en lús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies tele fòniques o sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la FIRHSCSP.

Com utilitzem les galetes?

El lloc web i les xarxes socials de la FIRHSCSP utilitzen cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar-ne la navegació. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen al terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers.

Recomanació de llocs/pàgines web

La FIRHSCSP, quan recomana o enllaça algun lloc web, considera que aquests són d’interès per a l’usuari.

Emperò, la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau no té una obligació de supervisió respecte dels llocs/pàgines web que enllaça o recomana. Aquests han estat creats per persones jurídiques, físiques o ens sense personalitat aliens a la FIRHSCSP. Aquesta no intervé en la seva gestió, els finança, decideix respecte dels continguts incorporats, ni gestiona o participa als serveis que els llocs/pàgines web enllaçats o recomanats subministren.

La FIRHSCSP anul·larà qualsevol enllaç abstenint-se de recomanar el lloc/pàgina web quan tingui constància fefaent que aquest i/o els serveis que subministra són il·lícits o lesionen béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització.

Política de seguretat interna

Les bretxes de seguretat poden ser causades per treballadors, tercers o errors informàtics. Per això, estem obligats legalment a notificar als interessats si les vostres dades personals s’han vist greument afectades en un termini màxim de 72 hores. A més, tan aviat com es resolgui la bretxa de seguretat, es notificarà als usuaris.

Modificació de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat es pot modificar. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.

Darrera actualització: 06 de juny de 2023

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació