EPIDEMIOLOGIA, SALUT PúBLICA I ATENCIó PRIMàRIA

EPIDEMIOLOGIA CLíNICA I SERVEIS SANITARIS

1 abril, 2020

ESTUDIS COVID-19 – IMPACTE DE LES INTERVENCIONS NO FARMACOLÒGIQUES

Un informe estima l’impacte de les intervencions no farmacològiques al nombre de persones infectades, el nombre de reproducció i les morts per COVID-19

Data d’elaboració: 1 d’abril de 2020


MISSATGES CLAU

 • A Espanya, un model desenvolupat per l’Imperial College London estima que el 15,0% de la població (7,0 milions de persones; ICr95% 1,8 a 19) estaria infectada a data de 28 de març de 2020.
 • El model estima que les intervencions no farmacològiques aplicades per frenar l’epidèmia haurien evitat 16.000 morts (ICr95% 5.400 a 35.000). En el conjunt dels 11 països europeus avaluats haurien evitat 59.000 morts (ICr95% 21.000 a 120.000).
 • Les intervencions no farmacològiques han tingut un impacte substancial al número de reproducció (Rt) dels països on ha passat temps suficient com per a observar els seus efectes en la tendència de la mortalitat (Itàlia i Espanya).
 • Les intervencions no farmacològiques han reduït el Rt a 1,43 al conjunt de països considerat, que correspon a una reducció del 64% respecte al valor previ a la implantació de les mesures.
 • La proximitat en el temps de l’aplicació dels diferents tipus de mesures no farmacològiques fa estadísticament impossible determinar quina d’elles té un impacte més important.
 • El model deriva el percentatge de persones infectades a partir de les dades de nombre de morts observades, per tant les possibles diferències entre països al registre de la mortalitat podrien tenir un efecte al nombre de casos d’infecció estimats.

CONTEXT

L’Imperial College COVID-19 Response Team ha publicat un informe que avalua l’impacte de les intervencions no farmacològiques (INF) sobre el nombre de casos infectats a la població, el número de reproducció al llarg del temps (Rt) i el nombre de morts, en 11 països europeus [1]. L’informe es centra als següents països: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Espanya, Itàlia, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa. Les INF considerades van ser: tancament d’escoles, mesures específiques per casos de malaltia, prohibició d’actes públics, distanciament social, i decrets de confinament.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Els autors de l’informe desenvolupen un model Bayesià que modela el cicle d’infecció a partir de les dades de morts observades en els 11 països europeus, estimant-se valors de credibilitat per al número de reproducció al llarg del temps (Rt), el total de població infectada i les morts evitades per les mesures implantades.

El model pren com a dades de partida el nombre de morts observades sota el raonament que aquestes dades són més fiables que el nombre de persones infectades declarat pels països, que sovint està infraestimat. Les dades de mortalitat es van obtenir del ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), i corresponen a la data de 28 de març de 2020. Addicionalment, el model parteix de dues assumpcions fonamentals, segons les quals les intervencions estudiades tindrien un impacte similar en els diferents països, i que l’eficàcia d’aquestes intervencions seria constant en el temps.

L’estructura plausible del procés d’infecció modelada pels autors s’organitza al voltant de tres paràmetres d’interès: el número de reproducció al llarg del temps (Rt), el nombre d’infeccions i el nombre de morts:

 1. El Rt depèn del número de reproducció inicial de cada país abans de la implantació de les mesures (R0, estimat a partir de les morts reportades pel ECDC), i l’efecte conjunt de les INF estimat pel model.
 2. El nombre estimat d’infeccions depèn del Rt estimat, i del temps mitjà entre que una persona s’infecta i infecten una altra, amb dades de referència preses de publicacions prèvies.
 3. Les morts estimades pel model depenen del nombre d’infeccions estimades, i de 3 factors addicionals (el temps entre infecció i l’aparició de símptomes, el temps entre l’aparició de símptomes i la mort, i la taxa de mortalitat per infecció ajustada poblacionalment), prenent com a referència dades de publicacions prèvies.

En aquesta metodologia, les morts evitades per les INF s’obtenen de la comparació de les morts estimades pel model, amb les morts estimades amb un model contrafactual, que estima què hagués passat si no s’hagués implementat cap mesura (és a dir, si Rt = R0, o en altres paraules, el número inicial de reproducció estimat abans de les intervencions seria el mateix que el de després).

De l’aplicació d’aquest model es van obtenir els següents resultats principals:

 • A Espanya, un model desenvolupat per l’Imperial College London estima que el 15,0% de la població (7,0 milions de persones; ICr95% 1,8 a 19) estaria infectada a data de 28 de març de 2020.
 • El model estima que les intervencions no farmacològiques aplicades per frenar l’epidèmia haurien evitat 16.000 morts (ICr95% 5.400 a 35.000). En el conjunt dels 11 països europeus avaluats haurien evitat 59.000 morts (ICr95% 21.000 a 120.000).
 • Les intervencions no farmacològiques han tingut un impacte substancial al número de reproducció (Rt) dels països on ha passat temps suficient com per a observar els seus efectes en la tendència de la mortalitat (Itàlia i Espanya).
 • Les intervencions no farmacològiques han reduït el Rt a 1,43 al conjunt de països considerat, que correspon a una reducció del 64% respecte al valor previ a la implantació de les mesures.
 • La proximitat en el temps de l’aplicació dels diferents tipus de mesures no farmacològiques fa estadísticament impossible determinar quina d’elles té un impacte més important.

Aquest informe presenta algunes limitacions. Els autors destaquen que la seva estratègia es basa en una estructura plausible del procés d’infecció, a partir de la qual estimen els paràmetres empíricament. No obstant això, va ser necessari establir distribucions a priori robustes o directament fixar alguns dels paràmetres del model. Això fa que les conclusions siguin dependents de l’estructura i els paràmetres fixats pels investigadors.

Els autors també destaquen que els resultats es basen molt en països amb estat avançat de l’epidèmia i un nombre elevat de morts (com Itàlia i Espanya). La resta de països considerats estan en una etapa anterior de l’epidèmia i en el seu cas existeix incertesa sobre l’eficàcia de les mesures no farmacològiques. Si les intervencions en aquests països tenen diferent eficàcia, o si l’eficàcia evoluciona al llarg del temps, llavors les estimacions del número de reproducció i les morts evitades es modificarien.

Referències

[1] Imperial College COVID-10 Response Team’s Report 13: Estimating the number of infections and the impact of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries. Disponible en https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf


Aquesta informació ha estat redactada per investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà per contribuir a sintetitzar i actualitzar els resultats de la recerca disponible en relació amb la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Cap altra institució o organisme queda compromès pel contingut d’aquesta informació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació