EPIDEMIOLOGIA, SALUT PúBLICA I ATENCIó PRIMàRIA

EPIDEMIOLOGIA CLíNICA I SERVEIS SANITARIS

6 abril, 2020

ESTUDIS COVID-19 – VALOR D-DÍMER ASSOCIAT A LA GRAVETAT DELS PACIENTS

El valor D-dímer està associat a la gravetat dels pacients amb la COVID-19

Data d’elaboració: 6 d’abril de 2020


MISSATGES CLAU

  • En les principals sèries de pacients amb COVID-19 publicades fins el moment els pacients amb un pitjor pronòstic han mostrat nivells de D-dímer molt més grans que els pacients amb una malaltia menys greu;
  • En una sèrie de pacients un valor de D-dímer en el moment de l’ingrés més gran de 1.0mg/L va ser un dels principals factors de mal pronòstic;
  • En aquests estudis també s’ha observat un major temps de protrombina entre els pacients més greus.

EVIDÈNCIA CLÍNICA

Uns investigadors han recopilat les principals sèries de pacients amb COVID-19 que descrivissin dades analítiques per comprovar si els increments en els valors del D-dímer s’associen a la gravetat de la malaltia [1]. Els investigadors van avaluar cinc estudis en els que s’oferien valors de D-dímer tant per pacients amb una evolució lleu com greu de la malaltia, i en van calcular una diferència ponderada de mitjanes. Els principals resultats d’aquests estudis van ser els següents:

  • Huang Lancet 2020;395 (10223):497–506 [2]; en una sèrie de 41 pacients hospitalitzats els valors de D-dímer en els pacients amb una malaltia greu van ser fins a cinc vegades superiors que en aquells que no ingressaven a la unitat de cures intensives (mediana 2,4 mg/L; rang IQ: 0,6 a 14,4 mg/L enfront de 0,5 mg/L; rang QR: 0,3 a 0,8 mg/L; P = 0,004). En aquests pacients els temps de protrombina també van ser majors (mediana 12,2 segons; rang IQ: 11,2 a 13,4 segons enfront de 10,7 segons; rang QR: 9,8 a 12,1 segons; P < 0,012);
  • Tang J Thromb Haemost 2020. doi: 10.1111/jth.14768 [3]; en una sèrie de 183 pacients va descriure valors de D-dímer fins a 3,5 vegades majors entre els pacients que morien com a conseqüència de la seva malaltia (mediana 2,12 mg/L; rang IQ: 0,77 a 5,27 mg/L enfront de 0,6 mg/L; rang QR: 0,35 a 1,29 mg/L; P < 0,001). Els pacients que van morir també van mostrar un major producte de la degradació de la fibrina (mediana 7,6 mg/L; rang IQ: 4,0 a 23,4 mg/L enfront de 4,0 mg/L; rang QR: 4,0 a 4,3 mg/L; P < 0,001), i un major temps de protrombina (mediana 15,5 segons; rang IQ: 14,4 a 16,3 segons enfront de 13,6 segons; rang QR: 13,0 a 14,3 segons; P < 0,001). En l’estudi una gran proporció de pacients que van morir van complir els criteris internacionals de coagulació intravascular disseminada (71% enfront del 0,6% dels pacients que van sobreviure);
  • Wang JAMA 2020. doi: 10.1001/jama.2020.1585 [4]; en una sèrie de 138 pacients hospitalitzats com a conseqüència de la COVID-19 van mostrar uns valors de D-dímer 2,5 vegades superiors entre els pacients ingressats a l’UCI (mediana 4,14 mg/L; rang IQ: 1,91 a 13,2 mg/L enfront de 1,66 mg/L; rang QR: 1,01 a 2.,85 mg/L; P < 0,001). En aquest estudi el temps de protrombina també va ser major en els pacients ingressats a l’UCI, però les diferències no van ser significatives en comparació als pacients que no hi van ingressar (mediana 13,2 segons; rang IQ: 12,3 a 14,5 segons enfront de 12,9 segons; rang QR: 12,3 a 13,4 segons; P = 0,37);
  • Zhou Lancet 2020:S0140-6736(20)30566-3 [5]; va ser l’estudi que va mostrar una diferència més gran entre els valors de D-dímer entre els pacients que van morir i els que van sobreviure, en una sèrie de 191 pacients amb COVID-19 (mediana 5,2 mg/L; rang IQ: 1,5 a 21,0 mg/L enfront de 0,60 mg/L; rang QR: 0,3 a 1,0 mg/L; P < 0,001). Una anàlisi multivariant va mostrar que un valor de D-dímer més gran de 1,0 mg/L en el moment d’ingressar era una de les principals variables predictores de mortalitat (OR 18,42, IC95% 2,64. 128,55; P = 0,0033). En aquest estudi el temps de protrombina també va ser més gran entre els pacients que van morir (mediana 12,1 segons; rang IQ: 11,2 a 13,7 segons enfront de 11,4 segons; rang QR: 10,4 a 12,6 segons; P = 0,0004);
  • Finalment a Guan N Engl J Med 2020. Doi: 10.1056/NEJMoa2002032 [6]; es van extraure dades de 1.099 pacients amb confirmació de laboratori de COVID-19 atesos en 552 hospitals de 30 territoris xinesos, i es va observar una major proporció de pacients amb un D-dímer per sobre dels valors establerts (0,5 mg/L) entre els que tenien una malaltia més greu (59,6% enfront de 43,2%; P = 0,002).

Referències

[1] Lippi G, Favaloro EJ. D-dimer is Associated with Severity of Coronavirus Disease 2019: A Pooled Analysis. Thromb Haemost. 2020 Apr 3. doi: 10.1055/s-0040-1709650.

[2] Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z, Yu T, Xia J, Wei Y, Wu W, Xie X, Yin W, Li H, Liu M, Xiao Y, Gao H, Guo L, XieJ, Wang G, Jiang R, Gao Z, Jin Q, Wang J, Cao B. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):497-506. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.

[3] Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. J Thromb Haemost. 2020 Apr;18(4):844-847. doi: 10.1111/jth.14768.

[4] Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, Wang B, Xiang H, Cheng Z, Xiong Y,  Zhao Y, Li Y, Wang X, Peng Z. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020 Feb 7. doi: 10.1001/jama.2020.1585.

[5] Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, Xiang J, Wang Y, Song B, Gu X, Guan L, Wei Y, Li H, Wu X, Xu J, Tu S, Zhang Y, Chen H, Cao B. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1054-1062. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3.

[6] Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, Liu L, Shan H, Lei CL, Hui DSC,  Du B, Li LJ, Zeng G, Yuen KY, Chen RC, Tang CL, Wang T, Chen PY, Xiang J, Li SY,  Wang JL, Liang ZJ, Peng YX, Wei L, Liu Y, Hu YH, Peng P, Wang JM, Liu JY, Chen Z, Li G, Zheng ZJ, Qiu SQ, Luo J, Ye CJ, Zhu SY, Zhong NS; China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Feb 28. doi: 10.1056/NEJMoa2002032.


Aquesta informació ha estat redactada per investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà per contribuir a sintetitzar i actualitzar els resultats de la recerca disponible en relació amb la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Cap altra institució o organisme queda compromès pel contingut d’aquesta informació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació