EPIDEMIOLOGIA, SALUT PúBLICA I ATENCIó PRIMàRIA

EPIDEMIOLOGIA CLíNICA I SERVEIS SANITARIS

6 abril, 2020

RESPOSTES COVID-19 – CRITERIS PER DEFINIR LA INDICACIÓ D’UNA TC EN CASOS DE SOSPITA D’EMBOLISME PULMONAR

En els pacients amb COVID-19 i una sospita d’embolisme pulmonar, quins són els criteris més útils per tal de definir la seva indicació d’avaluació amb una TC?

Data d’elaboració: 6 d’abril de 2020


MISSATGES CLAU

  • No es disposa d’informació fiable sobre la incidència d’embolisme pulmonar (EP) en pacients amb COVID-19;
  • En una sèrie retrospectiva de pacients, es va sospitar d’un embolisme pulmonar en el 2,5% dels casos, i només se’n va fer una confirmació en la meitat amb una angiografia pulmonar per TC;
  • L´única característica clínica que va ser diferent entre els pacients en els que es va confirmar el diagnòstic i els que no, va ser l’elevació dels nivells D-dímer;
  • No es disposen de criteris clínics que permetin definir la indicació d’una TC en pacients amb COVID-19 i una sospita d’EP.

METODOLOGIA

S’ha fet una cerca a PubMed amb la següent estratègia: (SARS CoV*[tiab] OR COVID 19[tiab] OR COVID19[tiab] OR coronavirus disease[ti] OR novel coronavirus[ti] OR novel 2019 coronavirus[ti] OR “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2″[nm] OR “COVID-19″[nm]) AND (PTE[tiab] OR embolism[tiab] OR PE[ti])

Paral·lelament s’ha buscat en el sistema de pre publicacions medRxiv i en Societats Científiques de radiologia i diagnòstic per la imatge. També s’han buscat dades sobre la incidència d’embolisme pulmonar en les principals sèries publicades de pacients amb COVID-19.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

  • Incidència d’embolisme pulmonar en la COVID-19

Hi ha una manca de dades fiables sobre la incidència d’EP en pacients amb COVID-19. Només s’han trobat dades de dos descripcions de casos i una cohort retrospectiva petita en procés editorial.

Una de les publicacions descriu un cas d’una dona de 75 amb COVID-19 i pneumònia bilateral a la que se li va fer la troballa d’un EP bilateral en una exploració amb TC [1]. La pacient va ser hospitalitzada després d’haver manifestat simptomatologia durant 10 dies i tenir un inici de dispnea recent. La troballa es va fer tot i que la pacient no tenia factors de risc remarcable i estar estable hemodinàmicament (l’estudi descriu, però, una lleu leucocitosi (11,360/mm2) i valors elevats de proteïna C reactiva (180 mg/L), troponines I 3.240,4 ng/mL), i D-dímer (21 μg/mL). En un altre estudi de cas únic [2], es recullen els casos de dos homes (de 57 i 70 anys d’edat) en els que es va diagnosticar un EP bilateral en una exploració amb angiografia pulmonar per TC, sense que es donin més detalls clínics sobre els pacients.

En un manuscrit en prepubliació a The Lancet Infectious Diseases es descriu una sèrie de 1.008 pacients d’un hospitals a Wuhan amb una pneumònia per COVID-19 dels que es va fer una revisió de les seves històries clíniques i entre els que es van identificar 25 pacients als que es va fer una avaluació amb angiografia pulmonar per TC per una sospita d’EP agut (mitjana d’edat de 65 anys (rang 36 a 78 anys), en 10 d’ells es va diagnosticar la COVID-19 per criteris clínics en donar negatiu a la PCR, i amb comorbiditats en gairebé la meitat dels casos) [3]. Aquest estudi descriu les principals troballes analítiques anormals en aquests pacients amb sospita d’un EP. En tots els pacients amb sospita es va detectar una elevació del D-dímer (mediana de 6,06 μg/L, rang IQ 1,90 a 14,31 μg/L), nivells que van ser significativament més grans en els 10 pacients amb una confirmació d’EP (mediana de 11,07 μg/L, rang IQ 7,12 a 21,66 μg/L) que ens els 15 que no van tenir una troballa en l’avaluació amb TC (mediana de 2,44 μg/L, rang IQ 1,68 a 8,34 μg/L; P < 0,05). L’estudi no descriu cap altra característica analítica que mostrés diferències significatives entre els pacients amb confirmació o no d’EP (veure taula).

Taula EP

  • Indicacions per al diagnòstic d’embolisme pulmonar en la COVID-19

Tot i que les principals Societats Científiques han formulat posicionaments i consensos relacionats amb el diagnòstic de la COVID-19 i el paper de proves com la TC en aquest procediment [4-8], no han proposat aspectes específics que ajudin a definir les situacions on es pot plantejar realitzar una exploració amb TC per a diagnosticar un EP.

Referències

[1] Danzi GB, Loffi M, Galeazzi G, Gherbesi E. Acute pulmonary embolism and COVID-19 pneumonia: a random association? Eur Heart J. 2020 Mar 30. pii: ehaa254. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa254.

[2] Xie Y, Wang X, Yang P, Zhang S. COVID-19 Complicated by Acute Pulmonary Embolism. Radiology: Cardiothoracic Imaging 2020 2:2 Doi: 10.1148/ryct.2020200067

[3] Chen J, Wang X, Zhang S, Liu B, Xiaoqing W, Wang Y, Wang X, Yang M, Jianqing S, Yuanliang X. Findings of Acute Pulmonary Embolism in COVID-19 Patients (3/1/2020). Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3548771

[4] Royal College of Radiologists position on the role of CT in patients suspected with COVID-19 infection. 27 March 2020 https://www.rcr.ac.uk/college/coronavirus-covid-19-what-rcr-doing/rcr-position-role-ct-patients-suspected-covid-19

[5] Royal Australian and New Zealand College of Radiologists – COVID-19 Essential Role of Clinical Radiology Services.  27 March 2020 https://www.ranzcr.com/college/document-library/position-statement-covid19-essential-role-of-clinical-radiology-services

[6] Canadian Society of Thoracic Radiology and the Canadian Association of Radiologists’ Statement on COVID -19.  26 March 2020. https://car.ca/news/canadian-society-of-thoracic-radiology-and-canadian-association-of-radiologists-statement-on-covid-19/

[7] ACR Recommendations for the use of Chest Radiography and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection. March 11, 2020. https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Statements/Recommendations-for-Chest-Radiography-and-CT-for-Suspected-COVID19-Infection

[8] Radiological Society of North America Expert Consensus Statement on Reporting Chest CT Findings Related to COVID-19. Endorsed by the Society of Thoracic Radiology, the American College of Radiology, and RSNA. 25 March 2020 Doi: 10.1148/ryct.2020200152


Aquesta informació ha estat redactada per investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà per contribuir a sintetitzar i actualitzar els resultats de la recerca disponible en relació amb la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Cap altra institució o organisme queda compromès pel contingut d’aquesta informació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació