EPIDEMIOLOGIA, SALUT PúBLICA I ATENCIó PRIMàRIA

EPIDEMIOLOGIA CLíNICA I SERVEIS SANITARIS

27 març, 2020

RESPOSTES COVID-19 – RISC PER A DONES EMBARASSADES MEMBRES DEL PERSONAL SANITARI

Quin risc tenen les dones embarassades que són membres del personal sanitari davant del coronavirus SARS-CoV-2?

Data d’elaboració: 27 de març de 2020.


MISSATGES CLAU

  • En aquests moments no es disposa de dades que permetin saber si les dones embarassades tenen una possibilitat més gran de contraure la COVID-19 que la resta de persones.
  • Se sap, però, que les dones embarassades poden desenvolupar complicacions si s’encomanen amb altres virus o infeccions respiratòries i, per tant, poden considerar-se una població de risc.
  • Tampoc es disposa de dades sobre el possible efecte negatiu de la COVID-19 en el fetus.
  • Les dones embarassades és necessari que segueixin les mesures generals de distanciament i reducció de la interacció social, així com també les precaucions addicionals per a la prevenció de la COVID-19 (rentar-se les mans, evitar el contacte amb persones malaltes o en sospita i aïllar-se en cas de l’aparició de símptomes).
  • Les dones embarassades membres del personal sanitari han de seguir les directrius d’avaluació del risc, control de la infecció i ús dels equips de protecció individual que segueixen la resta de membres del personal sanitari que s’exposa a un pacient amb COVID-19.

CONTEXT

Tenint en compte que l’embaràs és una etapa de la vida en què cal evitar l’exposició a determinades situacions de risc, es fa necessari valorar si les dones embarassades són un grup especial de risc per a la COVID-19 i si les que són membres del personal sanitari han de prendre precaucions especials davant d’una persona amb sospita o confirmació de la malaltia.

METODOLOGIA

Cerca (18 de març) de materials adreçats a dones embarassades en institucions, agències i societats científiques.

INFORMACIÓ DISPONIBLE

Actualment es desconeix si les dones embarassades tenen una possibilitat més gran de posar-se malaltes per la COVID-19 que la resta de persones i quina és la gravetat de la malaltia després de contraure-la [1-3]. Degut als canvis que experimenten les dones embarassades en el seu cos, pot augmentar el risc d’algunes infeccions. Altres coronavirus o altres infeccions respiratòries víriques, com ara la grip, poden comportar un risc més alt de desenvolupar complicacions o malalties greus en les dones embarassades que en la resta de persones. Per tant, en ser una població de risc, és important protegir-les de malalties [1, 2]. No obstant això, agències com l’European Centre for Disease Prevention and Control o el Ministeri de Sanitat recomanen que les dones embarassades segueixin les mateixes precaucions per a la prevenció de la COVID-19 (rentar-se les mans, evitar el contacte amb persones malaltes o que estan sota sospita i aïllar-se en cas de l’aparició de símptomes) [3, 4].

Les poques dades disponibles no mostren que la COVID-19 durant l’embaràs tingui un efecte negatiu al fetus i la informació sobre la transmissió de la malaltia de la mare al nadó durant l’embaràs és encara incerta [3, 4]. En una sèrie de nou casos de mares infectades amb COVID-19, cap dels nadons va donar un resultat positiu per COVID-19 [5], dades que semblen confirmar-se a mesura que es publiquen dades sobre sèries més àmplies [6]. Tanmateix, en el futur és possible que es vagin notificant casos de possibles infeccions de transmissions verticals com la de una criatura amb nivells elevats d’anticossos IgM a SARS-CoV-2 nascuda en un hospital de Wuhan d’una mare infectada, en la que se sospita que va ser una infecció in utero [7].

En aquest escenari, l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ha elaborat un algorisme per afrontar aquesta malaltia en dones embarassades (sospitoses o confirmades) [8], tot i reconèixer que en l’actualitat no es disposen de recomanacions específiques per a embarassades de cara a l’avaluació i l’atenció de la COVID-19. El Ministeri de Sanitat també ha formulat una sèrie de recomanacions al respecte [4].

Pel que fa a les dones embarassades membres del personal sanitari, d’acord amb les directrius proposades pels Centres per al Control i la Prevenció de les Malalties (CDC, sigla de l’anglès) dels EUA [9], als quals s’ha adherit l’ACOG [2], han de seguir les mateixes directrius d’avaluació del risc i del control de la infecció que la resta de membres del personal sanitari que s’exposa a un pacient amb COVID-19 (sospitós o confirmat). Aquest organisme afirma que el seguiment estricte de les pràctiques recomanades per a la prevenció i el control d’infeccions és una part important de la protecció de tots els professionals en entorns sanitaris. Tot i que la informació disponible en aquests moments sobre la COVID-19 en l’embaràs és molt limitada, és possible que les institucions puguin considerar la possibilitat de limitar l’exposició de les dones embarassades als pacients amb COVID-19 (confirmats o sospitosos), especialment durant les situacions o procediments de més risc (per exemple, procediments en què es generen aerosols), sempre que la mesura sigui viable en funció de la disponibilitat de personal. Com que la ràpida evolució de la pandèmia obliga a prendre decisions adaptades a les situacions de cada país, el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists britànic ha publicat unes recomanacions lleument diferents, des de la perspectiva de la salut laboral [10]. Aquestes recomanacions s’emmarquen en la necessitat de mantenir unes mesures de distanciament i reducció de la interacció social que s’apliquen per a la societat en general per evitar o alentir la propagació de la malaltia. Les dones amb un embaràs sense complicacions o factors de risc en el primer o segon trimestre haurien d’adherir-se a aquesta recomanació general adaptada al seu medi laboral. En les dones que estan en el tercer trimestre del seu embaràs o en les que tenen un embaràs considerat de risc, caldria que les mesures de distanciament social fossin més estrictes per tal d’evitar la simptomatologia més greu del virus en cas de contagi. En el cas concret de les treballadores sanitàries que estiguin en els dos primers trimestres del seu embaràs, l’ús adequat dels equips de protecció individual haurien de protegir de la infecció, de la mateixa manera que a la resta de professionals sanitaris, i en la mesura del que sigui possible haurien d’evitar treballar en aquells procediments en què el risc de contagi sigui més alt.

Referències

[1] Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Information about Coronavirus Disease 2019. Pregnancy & Breastfeeding. Updated March 17, 2020.

[2] ACOG. Practice Advisory: Novel Coronavirus 2019 (COVID-19). March 13, 2020.

[3] European Centre for Disease Prevention and Control. What about pregnant women? Q & A on COVID-19; last updated 6 Mar 2020 https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers.

[4] Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias / Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19. Madrid: Ministerio de Sanidad, 17 de març de 2020.

[5] Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020; DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30360-3.

Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Healthcare Professionals: Frequently Asked Questions and Answers. Updated March 17, 2020.

[6] Schwartz DA. An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their Newborn Infants, and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy Outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020 Mar 17. doi: 10.5858/arpa.2020-0901-SA.

[7] Dong L, Tian J, He S, et al. Possible Vertical Transmission of SARS-CoV-2 From an Infected Mother to Her Newborn. JAMA. Published online March 26, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4621

[8] ACOG / SMFM. Outpatient Assessment and Management for Pregnant Women With Suspected or Confirmed Novel Coronavirus (COVID-19). https://www.acog.org/-/media/Practice-Advisories/COVID-19-Algorithm5.ashx March 2020. American College of Obstetricians and Gynecologists.

[9] Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Healthcare Professionals: Frequently Asked Questions and Answers. Updated March 17, 2020.

[10] Royal College of Obstetricians and Gynaecologitst. Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Information for healthcare professionals. Version 4: Published Saturday 21 March 2020.


Aquesta informació ha estat redactada per investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà per contribuir a sintetitzar i actualitzar els resultats de la recerca disponible en relació amb la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Cap altra institució o organisme queda compromès pel contingut d’aquesta informació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació